Brukervilkår

Oppdatert 22. november 2023

Justify AS og Justify Advokatfirma AS («Justify») er en nettbasert tjenesteplattform for juridisk trygghet i privatlivet.

Som bruker vil du få tilpasset rådgivning ut fra din nåværende og fremtidige situasjon basert på all relevant informasjon vi har tilgjengelig om deg knyttet til din profil hos Justify.

Justify tilbyr helhetlige avtalereiser som er tilpasset hvert produkt, hvor du vil følges opp over tid, slik at dine dokumenter alltid er mest mulig oppdatert og klare til å tas i bruk ved behov.

Alle juridiske dokumenter som opprettes hos Justify blir kvalitetssikret juridisk før signering. Alt lagres trygt og tilgjengelig hos Justify.

Som en del av oppfølgingen vil Justify ta kontakt med deg dersom vi blir kjent med endringer i din situasjon, lover og regler eller andre forhold, som Justify mener kan være relevant for deg eller er relevant for dine produkter og tjenester hos Justify.

Justify kan ta kontakt med deg på e-post, mobil eller per post som del i vår løpende rådgivning eller andre forhold knyttet til bruk av våre tjenester og dine erfaringer med bruk av tjenestene.

Justify kan sende deg e-post med generell markedskommunikasjon og nyhetsbrev. Du kan enkelt reservere deg fra å fra å motta markedskommunikasjon ved å endre dine innstillinger på Min side eller følge instruksjon gitt i e-postene.

Disse brukervilkårene og personvernerklæringen er juridisk bindende avtaler mellom Justify og deg som bruker.

Begrep som «vi», «vår» og «oss» refererer til Justify, mens «du», «din» og «bruker» refererer til brukeren.

For å bruke tjenestene må du ha en brukerkonto hos Justify. Kontoen opprettes automatisk ved første innlogging med BankID.

Du anses som kunde hos Justify fra registering av brukerkonto og vil ved registrering motta en generell oppdragsbekreftelse fra Justify.

Det er kostnadsfritt å opprette brukerkonto og benytte funksjoner som ikke krever betaling.

Betaling kreves ved fullføring og bestilling av produkter og ved endringer av kjøpte produkt eller kjøp av produktpakker.

Generelle priser og betingelser for produkter og produktpakker angis på justify.no. For øvrig gjelder de prisene som presenteres i tilbud til deg.

Generelle priser og betingelser for produkter og abonnement angis på justify.no. For øvrig gjelder de prisene og presenteres i tilbud til deg.

Omfanget av juridisk bistand som tilbys i forbindelse ved oppfølging og support vurderes fortløpende av ansvarlig advokat hos Justify. Oppdragsbekreftelsen fra advokat gir nærmere rammer for juridisk rådgivning.

Tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner, og ikke for bedrifter, organisasjoner eller lignende.

Tjenestene kan være dekket via ditt kundeforhold hos våre samarbeidspartnere etter nærmere avtale med den aktuelle samarbeidspartneren.

Dersom ditt kundeforhold til en av våre samarbeidspartnere opphører, kan du videreføre kundeforholdet mot egenbetaling i henhold til gjeldende priser.

Dersom brukerens behov for rådgivning og oppfølging har et omfang eller kompleksitet som ikke betjenes av Justify sine rammer, kan bistand avslås mot refusjon av eventuell betaling. Det kan videre gis tilbud om videre bistand fra advokater vi samarbeider med på egne vilkår.

Tjenesten er kun til bruk for privat formål for privatpersoner. Retten til å bruke tjenesten er personlig og kan ikke overføres til andre.

Bruk av tjenesten forutsetter at brukeren er myndig og over 18 år. Justify har ikke ansvar for eventuell ugyldighet som følge av manglende rettslig handleevne hos brukeren. Enkelte deler av tjenesten vil være sperret for personer uten rettslig handleevne.

For å bruke tjenesten må brukeren ha en brukerkonto hos Justify og ha et aktivt kundeforhold. I tillegg må brukeren ha BankID, en kompatibel datamaskin eller mobil enhet med Internett-tilgang.

I tillegg forutsetter bruk av tjenesten at brukeren aksepterer å kommunisere elektronisk via tjenesten, men at dokumenter likevel kan sendes til signering per post til adressen brukeren har oppgitt. Utsendelse av dokumenter på papir er kun aktuelt når signering på papir er en forutsetning for etablering av et gyldig dokument.

Brukeren er selv ansvarlig for å oppgi korrekte korrekte opplysninger både ved egen bruk av produktene og i dialog med oss. Dersom du har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger er ikke Justify ansvarlig for eventuelle følgefeil.

Dersom det oppdages feil i tjenesten, skal feilen umiddelbart varsles til Justify.

Vilkårene for bruk av BankID kan leses her. Du er ansvarlig for å ikke gi andre tilgang til din BankID og for å behandle personlig passord konfidensielt. Du er ansvarlig for enhver aktivitet som skjer under innlogging med din BankID. Blir du oppmerksom på misbruk av kontoen din hos Justify, skal dette varsles Justify umiddelbart.

Når du har en brukerkonto gir Justify deg rett til å benytte tjenesten i samsvar med brukervilkårene og Justifys instruksjoner.

Tilgangen til tjenesten skal kun benyttes innenfor formålet og med de begrensninger og instrukser som er gitt av Justify.

Justify gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke tjenesten innenfor formålet. Lisensen kan ikke gis videre til andre eller på andre måter gjøres tilgjengelig for andre. Enkelte produkter og tjenester vil kreve at alle parter har brukerkonto.

Justify er eneeier av tjenesten og programvaren som brukes til å levere tjenesten, samt all tilhørende dokumentasjon. Tjenesten og dens struktur, organisering, kildekode og dokumentasjon inneholder forretningshemmeligheter.

Brukeren kan ikke gjøre kommersiell bruk av tjenesten eller innhold det gis tilgang til, inkludert, men ikke begrenset til salg eller distribusjon av tjenesten, programvaren eller dokumentasjon til en tredjepart.

Juridisk rådgivning fra Justify og andre som utfører advokattjenester på vegne av Justify gis innenfor de rammer som følger av disse brukervilkårene og eventuelle særlige vilkår for tilleggstjenester.

Justify tilbyr juridisk rådgivning til privatpersoner. Rådgivningen er begrenset til de produktene vi leverer på vår plattform, herunder rådgivning integrert i de selvbetjente løsningene, kvalitetssjekk av sluttprodukter og våre advokaters dialog med brukeren.

Omfanget av rådgivningen som gis vurderes fortløpende av våre advokater. Oppfølging skal skje i form av dialog med brukeren via Min side hos Justify.

Dersom annet ikke avtales direkte med brukeren, vil oppdraget som etableres ikke omfatte juridisk rådgivning ut over det som er beskrevet overfor. Justifys oppdrag omfatter ikke råd om rettskrav, prosessoppdrag eller representasjon av brukeren ovenfor andre.

All juridisk rådgivning følger de til enhver tid gjeldende reglene for rettshjelpsvirksomhet. Slike regler finnes blant annet i domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk og Justifys interne rutiner.

Ansvarlige advokater i Justify og eksterne advokatfirmaer som er underleverandør til Justify har advokatbevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Ansvarlige advokater er medlem i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

Alle ansatte i Justify og de vi vil kunne samarbeide med om levering av tjenesten er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for lagring av saksdokumenter i våre systemer og intern dialog mellom de som er bundet av taushetsplikten som ledd i kvalitetssikring av den rådgivningen som gis.

Når flere personer benytter seg av tjenesten for å inngå en avtale med flere parter, forutsettes det å være enighet mellom partene.

Justify og andre som utfører advokattjenester på vegne av Justify vil undersøke og avklare om det foreligger interessekonflikter som gjør at oppdrag ikke kan utføres. De nærmere reglene for interessekonflikt fremgår av det rettslige rammeverket som gjelder for leveranse av juridiske tjenester.

Dersom ikke annet er spesifisert overfor brukeren er advokat Dag Josef Foss ansvarlig advokat for tjenesten.

Dersom ditt kundeforhold til en av våre samarbeidspartnere opphører, kan du fortsette kundeforholdet hos Justify mot å betale den til enhver tid gjeldende prisen for de aktuelle tjenestene. Du vil få tilbud om fortsettelse av tjenesten fra Justify før kundeforholdet avsluttes.

Dersom du ikke har betalt i henhold til forpliktelsene overfor Justify, har Justify rett til å avslutte kundeforholdet 60 dager etter opprinnelig betalingsfrist.

Du kan når som helst avslutte kundeforholdet og din brukerkonto kan slettes via valg på Min side.

Sletting vil kunne gjennomføres automatisk når det ikke er ikke aktive produkter knyttet til kontoen og i andre tilfeller hvor sletting er uproblematisk.

Når det er aktive produkter knyttet til kontoen eller brukeren ikke har samtykkekompetanse eller andre tungtveiende grunner gjør seg gjeldende ut fra hensyn til brukeren, vil anmodningen vurderes konkret og beslutning om sletting tas av ansvarlig advokat.

Justify vil normalt slette brukerkontoen innen 90 dager fra brukeren har anmodet om sletting.

Ved sletting av brukerkonto blir fysiske dokumenter returnert til den siste postadressen du oppga til Justify. Instruksjon om uthenting av digitale kopier sendes til din siste oppgitte e-post adresse. Kostnader med retur dekkes i henhold til gjeldende prisliste.

Justify har rett til å si opp ditt kundeforhold og slette din konto med umiddelbar virkning dersom du opptrer på en måte som ikke er i samsvar med inngått avtale med Justify eller med norsk lov.

Dersom Justify avslutter kundeforholdet eller sletter en brukerkonto, håndteres fysiske og elektroniske dokumenter på samme måte som beskrevet ovenfor om avslutning av kundeforhold og sletting av bruker.

Brukeren skal varsle Justify om endringer av e-postadresse og betalingsinformasjon umiddelbart ved å endre kontoinnstillingene under Innstillinger eller sende en e-post til hei@justify.no. Brukeren er eneansvarlig for eventuelle kostnader og tap som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av kontaktinformasjon.

Justify kan samle identifiserbar informasjon for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å tilpasse vår rådgivning. Dette inkluderer statistikk og ytelsesmålinger relatert til programvaren. Denne informasjonen sendes til Justify og kan bare brukes av Justify som fastsatt i Justifys Personvernerklæring.

Justify kan sende deg varslinger og meldinger i samsvar med gjeldende personvernerklæring.

Dersom det foreligger en gyldig rettskjennelse fra en norsk rett vil Justify utlevere data i henhold til rettskjennelsen. Justify vil varsle brukeren i slike tilfeller dersom det er lovlig adgang til det.

Justify er ansvarlig for juridisk rådgivning i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar. Ansvaret dekker også juridisk rådgivning fra andre som utfører advokattjenester på vegne av Justify.

Det formelle ansvaret for juridisk rådgivning fra Justify ligger hos Justify Advokatfirma AS og våre advokater. Det er tegnet profesjonsforsikring som dekker den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA, Pb 700 Sentrum, 0106 Oslo, org. nr. 995 568 217.

Justifys erstatningsansvar er oppad begrenset til 20 millioner per skadetilfelle.

Justify er ansvarlig for juridisk rådgivning også når våre tjenester tilbys via samarbeidspartneres nettsider eller andre kanaler. Samarbeidspartnere kan henvise alle henvendelser om ansvarsbetingende forhold og krav fra brukere knyttet til bruk av tjenestene til Justify.

Ansvaret er begrenset mot visse oppdragstyper. Justify bistår ikke med representasjon overfor tredjeparter eller bistand i vurderingen av rettskrav, forhandlinger eller annen bistand i tvistesaker. Hvis slike oppdrag ønskes utført av andre som utfører advokattjenester på vegne av Justify, skal det inngås egen avtale om oppdraget. Slike særskilte avtaler om juridisk bistand faller utenfor Justifys ansvar.

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke Justifys oppdrag rådgivning i forhold til selskapsrett eller skatte- og avgiftsrettslige spørsmål.

Justify er erstatningsansvarlig for direkte tap som følge av eventuelt mislighold av Justify og advokatfirmaer som er underleverandører. Dette gjelder imidlertid ikke hvis misligholdet skyldes hindring utenfor Justifys kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Justify er ikke ansvarlig for indirekte tap, eksempelvis tapt fortjeneste eller tap som har oppstår hos andre enn brukeren selv.

Justify er ikke ansvarlig for bruk av utkast til dokumenter som ikke har gjennomgått vår kvalitetssikringsprosess før signering.

Juridisk bistand er gitt til deg personlig. Justify er ikke ansvarlig for at tredjepart baserer seg på juridisk informasjon eller råd som er gitt til deg.

Justify kan endre brukervilkårene fra tid til annen etter eget skjønn og følgende gjelder:

  • endringer i brukervilkårene trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på justify.no
  • endringer av datoen på brukervilkårene indikerer at disse er oppdatert; 
  • Justify vil kun sende en separat skriftlig melding til våre brukere i den grad endringen anses å være såpass vesentlig at informasjon bør gis.

Justify kan avbryte eller avslutte tjenester, helt eller delvis, etter å ha varslet brukeren via sms og e-post minst 120 dager forut for avslutning av tjenester.

Ved opphør av tjenester skal fysiske originaler lagret hos Justify returneres til brukeren per post. Elektronisk innhold vil gjøres tilgjengelig for nedlasting av brukeren. Justify skal likevel sørge for at lagringspliktige dokumenter håndteres i tråd med gjeldende regelverk på opphørstidspunktet.

Alle klager og andre henvendelser om ansvar skal sendes til hei@justify.no.
Denne e-post adressen skal benyttes også dersom du har brukt tjenestene i en samarbeidspartners grensesnitt.

Du kan også klage på juridisk bistand til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Se nærmere informasjon på Advokatforeningens nettsider: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/for-innklaget-advokat2/

Brukerbetingelsene og alle forhold mellom Justify og brukere er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov.

Eventuelle tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Mekling skal benyttes.

Partene vedtar Stavanger tingrett som rett verneting. Kontaktinformasjonen nedenfor angir rett saksøkt.

For spørsmål om tjenesten, ta kontakt med kundeservice på chat eller via e-post på hei@justify.no.

Justify vil forsøke å besvare alle henvendelser innen rimelig tid.

Adresse:

Justify AS / Justify Advokatfirma AS
Postboks 1515 Kjelvene
4014 Stavanger
Norge

Org.nr. 919 951 834MNA / 921 117 817MNA

Sist oppdatert 22. november 2023
(versjon 10)